Risalah Nikah ( 4 )

· Uncategorized
Penulis

PROFIL SUAMI ISTERI YANG SHOLEH / SHOLEHAH

Dalam melaksanakan kehidupan didunia ini, wanita dan pria saling membutuhkan. Tidaklah akan sempurna hidup wanita tanpa pria, dan tidaklah pula akan sempurna hidup pria tanpa wanita. Tidaklah akan tenang dan bahagia hidup wanita tanpa pria, dan tidaklah pula akan tenang hidup pria tanpa wanita. Wanita yang akan memberikan ketenangan itu adalah wanita yang telah sah menjadi pasangan hidup (Isteri), yaitu dalam lingkup sebuah rumah tangga.

Bagaimana agar kehidupan rumah tangga bisa terwujud dengan baik dan berkesinambungan ? Maka tentunya kembali kepada individu-individu yang menjalankan bahtera rumah tangga (suami) isteri. Faktor keilmuan dan kesholehan bagi suami isteri sangat menentukan kesuksesan rumah tangga, sedang harta hanya adalah sebagai alat penunjang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan.

1. Profil Suami yang Sholeh

Berikut ini ada beberapa, kriteria. dan gambaran seorang suami yang sholeh menurut Islam :

a. Memberi nafkah kepada isterinya sesuai kemampuan yang dimilikinya dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

b. Suami hendaknya bergaul dan memperlakukan isterinya dengan baik, lemah lembut serta penuh kesabaran.

c. Membimbing isteri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul SAW.

d. Senantiasa membahagiakan isteri ketika mengadakan hubungan biologis, tidak egoisme dan ingin puas sendiri.

e. Pemaaf, ramah, menekan amarah dan tidak segan memberikan nasehat kepada isterinya.

f. Tidak menyusahkan atau menganiaya isterinya, baik secara fisik maupun bathin.

g. Tidak memancing kecemburuan isteri, atau suami sebaliknya tidak terlalu mencemburui isterinya.

h. Senantiasa tolong menolong dalam urusan rumah tangga.

i. Bijaksana dan tidak gampang mencela perbuatan isteri.

2. Profil Isteri Sholehah

Isteri sholehah merupakan idaman setiap lelaki yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Rasul SAW sendiri mengisyaratkan bahwa sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholehah. Bagaimana sosok wanita sholehah itu ? Dan apa kriterianya ? Qur’an dan Ass-sunnah telah mengungkapkan beberapa, kriteria wanita sholehah diantaranya :

a. Isteri yang taat dan patuh kepada suaminya, tapi taat dan patuh bukan dalam hal ma’siat.

b. Isteri yang memelihara sendiri anak-anaknya, dan tidak membiarkan sepenuhnya anak-anaknya diasuh oleh pembantu.

c. Isteri yang menjaga kehormatan suami dan tidak membuka atau mencemooh aib suaminya.

Ada beberapa cara menghormati suami ketika bepergian (tidak ada di rumah), yaitu :

a. Tidak menceritakan kekurangannya kepada orang lain.

b. Mendidik anak dengan baik.

c. Menjaga harta-harta suami, dan tidak berpoya-poya.

d. Menjaga kehormatan diri dan suaminya.

e. Isteri yang pandai bersyukur terhadap kebaikan suami, sebab hal tersebut akan dapat memperdalam rasa cinta dan mendorongnya berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Rasul SAW bersabda : “Dipastikan api neraka kepadaku ternyata kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita yang ingkar. Wahai Rasulullah, apakah mereka mengingkari Allah? Beliau menjawab : Tidak, melainkan mereka mengingkari perkataan suami, bila kalian (para suami) berbuat kebaikan kepada seorang diantara mereka buat selama-lamanya. Lalu dia sedikit menyaksikan celamu, maka diapun segera berceloteh : “Aku tak pernah mendapatkan kebaikan darimu sedikitpun”. (HR. Bukhori).

f. Isteri yang jika bepergian senantiasa minta izin suami dan selalu bersama mahramnya jika bepergian jauh. Rasul SAW bersabda : “Perempuan tidak boleh bepergian kecuali didampingi oleh mahramnya (HR. Bukhori dan Muslim). Dalam hadits lain disebutkan : “Apabila seorang wanita keluar dari rumah sedang suaminya tidak ridho kepadanya, maka dia di laknati oleh seluruh Malaikat dilangit dan makhluk selain jin dan manusia hingga dia kembali kerumah dan bertaubat”. (HR. Abu Daud).

g. Isteri yang senantiasa menyambung silaturrahmi dan berbuat baik kapada keluarga suami, serta mampu bergaul secara baik dengan keluarga suaminya. Rasul SAW bersabda : “Sesungguhnya diantara kebaikan yang paling baik seseorang yang menjaga hubungan baik dengan ayahnya”. (H.R. Muslim).

h. Isteri yang senantiasa memelihara kebersihan dan kesucian diri berupaya menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, diantaranya menanamkan sifat Qona’ah, zuhud dalam keduniawian (tidak materialistis).

Demikian profil suami Sholeh dan isteri Sholehah menurut pandangan Islam, dan dari sinilah sebagai penentu kesuksesan sebuah rumah tangga. Suatu pernikahan dan keluarga dalam rumah tangga yang bahagia, ialah rumah tangga dimana anggota merasa berbahagia hidup didalamnya.

Kebahagiaan itulah yang merupakan syarat utama bagi kelangsungan dan keteguhan rumah tangga. Untuk mencapai keluarga yang bahagia diperlukan pengertian dan kesadaran pada pihak-pihak yang menyelenggarakan kehidupan rumah tangga itu, untuk memahami kewajiban-kewajiban melakukan perannya masing-masing sebagaimana mestinya.

Suami menjalankan suatu perannya sebagai suami yang baik, dan isteri selaku ratu rumah tangga melaksanakan perannya selaku isteri yang baik serta tahu kewajiban-kewajibannya.

Sakinah atau ketenangan rohaniah dalarn rumah tangga tidak mungkin diwujudkan apabila masing-masing suami- isteri tidak menyadari fungsi clan tugasnya. ( Bersambung )

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: